Trong thực tế, phải đảm bảo các tài nguyên quan trọng trong mạng như Domain Controller được kiểm toán, theo dõi và báo cáo với toàn bộ thông tin về các đối tượng AD – Người dùng, Nhóm, GPO, Máy tính, OU, DNS, Lược đồ AD và thay đổi cấu hình với hơn 200 báo cáo GUI cụ thể và thông báo qua email.

Đe Dọa Nội Bộ

Theo dõi các dấu hiệu nhận biết của một cuộc tấn công nội bộ. Ví dụ đối với một tài khoản nhất định, có thể tổng hợp lại một bản báo cáo chi tiết về các sự kiện của tài khoản đó từ 3 dấu hiệu được kiểm duyệt là hành động của người dùng trong AD, báo cáo truy cập và báo cáo khi thay đổi quyền. Từ việc kiểm toán đưa đến một cái nhìn chung giúp phát hiện tài khoản có khả năng đe dọa từ trong nội bộ dễ dàng hơn.

Tìm hiểu thêm

Kiểm Toán Người Dùng Đăng Nhập

Giám sát hoạt động đăng nhập người dùng trong thời gian thực trên Domain Controller với các báo cáo kiểm duyệt được cấu hình trước và các cảnh báo email. Các báo cáo kiểm duyệt đảm bảo quản trị viên biết được lý do phía sau các lỗi đăng nhập người dùng, lịch sử đăng nhập, hoạt động của các dịch vụ đầu cuối, những hoạt động đăng nhập gần đây của người dùng trên khắp mạng máy chủ Windows.

TÌm hiểu thêm
Kiểm Toán Việc Tuân Thủ

Các tổ chức lớn hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ phải tuân theo các quy định tuân thủ cụ thể trong công nghiệp như SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA…Với các báo cáo liên quan đến tuân thủ cụ thể được cấu hình sẵn cùng các cảnh báo thời gian thực của chúng tôi, đảm bảo mạng  Windows của bạn sẽ được kiểm duyệt 24/7 với các báo cáo bảo mật định kỳ và các cảnh báo email như một quy trình chuẩn.

Tìm hiểu thêm

Các Báo Cáo Và Cảnh Báo

Chọn từ hơn 200 lịch báo cáo được cấu hình trước hoặc tự điều chỉnh các báo cáo. Theo dõi các thay đổi trong AD như Users, OU, Groups, GPO, Schema, Computer, DNS và System và nhận các email cảnh báo từ các sự kiện truy cập mạng không được chứng thực hoặc có sự chỉnh sửa.

Tìm hiểu thêm

Lưu Trữ Dữ Liệu Báo Cáo Kiểm Toán

Chạy lưu trữ định kỳ dữ liệu các sự kiện được kiểm duyệt để tiết kiệm không gian đĩa. Xem các báo cáo từ các sự kiện trong quá khứ như lịch sử đăng nhập người dùng AD, lịch sử thay đổi mật khẩu và nhiều hơn nữa từ dữ liệu được kiểm duyệt lưu trữ AD để thẩm định các máy tính và vấn đề tuân thủ. Các báo cáo được kiểm duyệt có thể xuất theo định dạng xls, csv, pdf.

Tìm hiểu thêm

Kiểm Duyệt Các Cài Đặt GPO

Kiểm duyệt và báo cáo về các thay đổi GPO với Windows AD và các máy chủ Windows; theo dõi nâng cao và chuyên sâu các giá trị mới và cũ của GPO, cấu hình, chính sách mật khẩu và các thay đổi cài đặt đồng thời đáp ứng bảo mật mạng IT thông thường và các yêu cầu tuân thủ khác nhau.

Tìm hiểu thêm

Kiểm toán thời gian đăng nhập và đăng xuất máy trạm quan trọng của người dùng để theo dõi thời gian đăng nhập, lỗi đăng nhập, lịch sử đăng nhập và các sự kiên hoạt động. Xem & Lập lịch báo cáo đồ họa với thông báo Email để phân tích định kỳ & phản hồi nhanh trước các mối đe dọa bảo mật.

Đăng Nhập / Đăng Xuất

Kiểm tra máy trạm của người dùng Windows cho thấy thời gian đăng nhập và đăng xuất chính xác để nhanh chóng xác minh trạng thái người dùng tại thời điểm nếu có các truy cập trái phép từ máy trạm của người dùng, cũng biết thời lượng đăng nhập, lỗi đăng nhập và hoạt động dịch vụ với các báo cánh và cảnh báo qua email ngay lập tức.

Tìm hiểu thêm

Sự Tuân Thủ

Các tổ chức vừa và lớn trên thế giới phải tuân thủ với các tiêu chuẩn riêng cho từng ngành như SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA,… Với các báo cáo và cảnh báo được định cấu hình sẵn tuân thủ với các tiêu chuẩn trên, chúng tôi đảm bảo mạng của bạn sẽ được kiểm toán 24/7 với các báo cáo bảo mật định kỳ và thông báo qua email như một quy trình chuẩn.

TÌm hiểu thêm

Báo Cáo và Cảnh Báo

Chọn trong số nhiều báo cáo kiểm toán được định nghĩa sẵn với nhiều thuộc tính chọn lọc; tạo báo cáo tùy chỉnh, thiết lập báo cáo dựa trên hồ sơ, báo cáo từ dữ liệu lưu trữ cho việc phân tích. Theo dõi hoạt động trên các máy trạm và nhận thông báo qua email về các sự kiện truy cập mạng trái phép.

Tìm hiểu thêm

Báo Cáo Tất Cả Các Máy Trạm

Báo cáo danh sách đầy đủ trong danh mục báo cáo máy trạm. Các báo cáo giúp quản trị viên / kiểm toán viên kiểm toán và giám sát các sự kiện diễn ra trên máy trạm từ mọi phương pháp có thể tiếp cận với nhiều báo cáo đồ họa dễ hiểu.

Tìm hiểu thêm

Theo dõi bảo mật việc tạo, sửa đổi và xóa file từ quyền truy cập được ủy quyền / trái phép, với các phân tích chi tiết về bảo mật và thay đổi quyền đối với các tài liệu trong cấu trúc file và thư mục của chúng.

Kiểm Toán File Server

Với Windows File Server Auditing trong môi trường Microsoft Server, giám sát bảo mật và xem các báo cáo được định nghĩa sẵn/ nhận thông báo email tức thì về việc sửa đổi, truy cập tài liệu, thay đổi cấu trúc tệp / thư mục, chia sẻ và quyền truy cập.

Tìm hiểu thêm

Kiểm Toán Quyền Truy Cập

Kiểm duyệt các thiết lập bảo mật để biết tất cả về các hành động chia sẻ mạng trong Windows. Theo dõi những sửa đổi quyền, các hành động chia sẻ, tệp tin / thư mục. Theo dõi các sửa đổi tùy ý và danh sách điều khiển truy cập hệ thống (SACL) với sự chi tiết và các giá trị bảo mật chính thống.

TÌm hiểu thêm

Kiểm Toán Các Nhóm Dự Phòng

Kiểm toán và giám sát nhóm các máy chủ chia sẻ file. Theo dõi người dùng trên nhóm các máy chủ chia sẻ file và các quyền truy cập. Đồng thời kiểm toán các file một cách bảo mật cùng với các báo cáo nhóm dự phòng theo lịch và cảnh báo email ngay tức thì.

Tìm hiểu thêm

Kiểm Toán Lưu Trữ NetApp

Quá trình kiểm toán NetApp Filer cho Windows cho phép các quản trị viên theo dõi mọi thay đổi về quyền và thiết lập, tạo, sửa, xóa tệp tin / thư mục NetApp Filer CIFS và Windows. Theo dõi cùng các báo cáo được định nghĩa sẵn và các cảnh báo email tại thời điểm vi phạm hoạt động trên mạng và truy cập đến các đối tượng quan trọng.

Tìm hiểu thêm

Kiểm Toán Các Máy Chủ EMC

Kiểm toán các hành động chia sẻ tệp tin EMC (VNX / VNXe / Celerra) với các báo cáo kiểm toán được phân loại bởi các thay đổi dựa vào tệp tin, máy chủ, người dùng, hành động chia sẻ cùng với báo cáo tùy biến, và các thay đổi văn bản, các tệp tin và thư mục tại thời điểm xác định; giám sát truy cập, các hành động chia sẻ và các quyền. Xuất báo cáo để phân tích bảo mật và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của việc kiểm toán.

Tìm hiểu thêm

Báo Cáo Cho Tất Cả File Server

Xem tất cả các báo cáo trong thể loại báo cáo File Server. Các báo cáo giúp quản trị viên / kiểm toán viên kiểm toán và giám sát các sự kiện bảo mật, truy cập và sửa đổi trên Windows File Server với nhiều cách tiếp cận bằng báo cáo đồ họa dễ hiểu.

Tìm hiểu thêm

Theo dõi việc đăng nhập / đăng xuất, lên lịch để theo dõi các sự kiện như đăng nhập RADIUS, hoạt động dịch vụ đầu cuối, thời gian đăng nhập và lịch sử đăng nhập. Các quy trình liên quan đến kiểm toán có thể được giữ bằng cách theo dõi các công việc lịch trình Windows.

Kiểm Toán Các Máy Chủ Windows

Kiểm toán các máy chủ Windows trong mạng, theo dõi đăng nhập / đăng xuất và theo dõi hoạt động quan trọng của các sự kiện như thay đổi chính sách với các công việc được lên lịch, quản lý đối tượng, sự kiện hệ thống và báo cáo theo dõi quá trình và thông báo email.

Tìm hiểu thêm

Kiểm Toán Máy In Server

Người quản trị viên có thể kiểm toán tập trung, giám sát và theo dõi tất cả tệp tin được in qua mạng máy chủ Windows, với các báo cáo kỹ lưỡng về vấn đề sử dụng máy in, các công việc in gần đây, các báo cáo dựa theo máy in / người dùng phục vụ tuân thủ SOX, HIPAA và bảo mật bổ sung.

TÌm hiểu thêm

Kiểm Toán Tính Toàn Vẹn Của File

Tính năng giám sát toàn vẹn tệp tin giúp người quản trị giám sát các thay đổi với hệ thống Windows, cấu hình, các tệp tin chương trình (log, kiểm duyệt, văn bản, tệp tin đuôi exe, web, cấu hình, cơ sở dữ liệu), các thuộc tính file (các tệp tin dll, exe và tệp tin hệ thống khác) cùng các thư mục. Đồng thời, đặt lịch định kỳ các báo cáo email để xuất sang định dạng XLS, HTML, PDF và CSV để phục vụ cho việc phân tích.

Tìm hiểu thêm

Báo Cáo Tất Cả Các Máy Chủ Windows

Xem tất cả các báo cáo trong thể loại báo cáo máy chủ Windows. Các báo cáo giúp quản trị viên / người phụ trách kiểm duyệt kiểm tra và giám sát bảo mật máy chủ Windows, theo dõi tiến trình xử lý và các sự kiện hệ thống với nhiều báo cáo đồ họa dễ hiểu. Đồng thời, bạn có thể xem các báo cáo từ thời gian kinh doanh / không kinh doanh.

Tìm hiểu thêm
 • Never expires
 • 25 Workstations free
 • Reports can be generated from event log data collected during evaluation / license period
 • All features of Professional Edition for 30 days
 • You can Audit
  5 Domain Controllers
  2 File Servers
  1 NetApp Filer (or)
  1 EMC File Server
  10 Member Servers
  100 Workstations
 • 200+ pre-configured audit reports
 • Real-time Active Directory auditing
 • Monitor AD User, Group, Computer, OU, GPO changes
 • Audit Workstations logon / logoff
 • File create, modify, delete, access, permissions
 • Track system events, scheduled tasks
 • Printer & USB audit
 • Email alerts & Scheduled reports
 • Compliance specific reports
 • Data archiving
Nhận Báo Giá Ngay !
 • All features of Standard Edition +
 • Group Policy Objects settings audit
 • Old & new value of all attribute changes of AD Objects
 • Active Directory permission change audit
 • Account lockout analyzer
 • DNS Server, Schema, Contacts & Configuration Auditing
 • Support for MS SQL Server database

 

 

Nhận Báo Giá NGay !