Một giải pháp quản lý và báo cáo Active Directory (AD) cho phép quản trị viên và kỹ thuật viên CNTT dễ dàng quản lý các đối tượng AD và tạo báo cáo tức thì chỉ với một lần nhấn!

Giám Sát Toàn Diện Người Dùng

Quản lý người dùng đồng thời trong AD, Exchange Server, Office 365, Skype for Business (Lync), G Suite.

Quản Lý Số Lượng Lớn Người Dùng

Tạo và quản lý các tài khoản người dùng trong AD bằng cách sử dụng file CSV và các template tùy chỉnh.

Quản Lý Mật Khẩu Active Directory

Đặt lại mật khẩu cho người dùng, Cấu hình các cài đặt như người dùng phải thay đổi mật khẩu vào lần đăng nhập tiếp theo, đặt mật khẩu không bao giờ hết hạn, và nhiều hơn nữa.

Quản Lý Quyền Trên File Server

Gán, chỉnh sửa thu hồi quyền NTFS của người dùng hay nhóm trên file server. Cho phép xem trước các thay đổi vì vậy chúng ta có thể kiểm tra trước rồi mới cập nhật lên file server

Quản Lý Nhóm Trong AD

Tạo nhiều nhóm bảo mật và phân tán các nhóm bằng cách sử dụng các template, thêm hoặc xóa nhiều thành viên trong nhóm cùng lúc, và nhiều hơn thế nữa.

Quản Lý Office 365 Và Exchange

Tạo cùng lúc nhiều người dùng và nhóm trong Office 365, quản lý bản quyền, tạo các hộp thư exchange, di chuyển các hộp thư, cài đặt giới hạn lưu trữ cho các hộp thư, thêm các cổng địa chỉ và nhiều hơn nữa.

Các Báo Cáo Về Người Dùng Trong AD

Xác định các tài khoản người dùng bị cấm, khóa, hết hạn và nhiều hơn nữa mà không cần dùng các đoạn lệnh. Thực hiện quản lý quyền hạn các hành động từ các báo cáo.

Các Báo Cáo Về Đăng Nhập Người Dùng

Tạo các báo cáo về lần cuối cùng đăng nhập của người dùng, không hoạt động, lỗi đăng nhập, báo cáo về người dùng nào chưa bao giờ đăng nhập, và sử dụng nhiều loại báo cáo khác đã được dựng sẵn.

Các Báo Cáo Về Các Quyền NTFS

Liệt kê các tập tin đã chia sẽ trong mạng và quyền trên đó, có được thông tin các nhóm và người dùng có quyền truy cập đến các tập tin đó trên file server, xem các tập tin đã bị chặn kế thừa quyền và nhiều hơn nữa.

Báo Cáo Về Các Nhóm Trên AD

Xem thông tin bảo mật và sự phân chia các nhóm cùng với danh sách tất cả các thành viên trong nhóm bao gồm cả các nhóm lồng vào nhau mà không cần sử dụng các đoạn lệnh

Sự Tuân Thủ

Với các báo cáo dựng sẵn được dựa trên sự tuân thủ nguyên tắc trong ngành CNTT như SOX, HIPAA, PCI, GLBA và GDPR. Có thể xuất báo cáo sang các định dạng như PDF, HTML, CSV và XLSX.

Các Báo Cáo Về Office 365 và Exchange

Liệt kê tất cả các người dùng Office 365, các bản quyền, các người dùng không hoạt động, những hộp thư đã được kích hoạt, người dùng nào chưa có hộp thư, thành viên của các nhóm.

Thêm Người Dùng Dễ Dàng

Tự động tạo các tài khoản người dùng trong AD, Office 365 và Exchange tất cả trong cùng một lúc.

Tự Động Dọn Dẹp Trên AD

Loại bỏ các tài khoản cũ hoặc không hoạt động trong môi trường AD.

Tiết Kiệm Thời Gian Quản Lý Các Bản Quyền Office 365

Tự động xác định người dùng không còn hoạt động và thu hồi bản quyền.

Cài Đặt Khoảng Thời Gian Giới Hạn Cho Các Thành Viên Trong Nhóm

Thêm người dùng vào nhóm và tự động lại bỏ khỏi nhóm đó trong khoảng thời gian được chỉ định

Tự Động Cung Cấp Hộp Thư Exchange

Tạo hộp thư Exchange cho người dùng và thiết lập các tính chất hộp thư trong suốt quá trình tạo.

Được Điều Khiển Tự Động

Triển khai và xem lại quá trình chấp thuận để kiểm tra các yêu cầu ở từng giai đoạn trong quá trình tự động hóa.

Các Mẫu Ủy Quyền Không Can Thiệp

Ủy quyền cho các nhân viên IT thực hiện các yêu cầu của AD mà không cần thay đổi quyền trong AD

Ủy Quyền Trên OU

Thiết lập các ranh giới như các OU hoặc domain trong khi vẫn đang ủy quyền các yêu cầu đến các kỹ thuật viên.

Cảnh Báo Các Thay Đổi Trong AD Bằng Email hoặc SMS

Cập nhật những người dùng liên quan đến việc quản lý các yêu cầu đã hoàn thành trong AD

Báo Cáo Dựa Trên Các Kỹ Thuật Viên HelpDesk

Chứa đựng đầy đủ danh sách tất cả các hành động được thực hiện bởi các kỹ thuật viên để bỏ qua các kiểm toán tuân thủ.

Kiểm Toán Hoạt Động Của Người Quản Trị Viên

Thu thập thông tin tất cả các hành động được thực hiện bởi kỹ thuật viên và các vai trò cũng như tạo kỹ thuật viên, chỉnh sửa các vai trò helpdesk, xóa kỹ thuật viên,….

Quản Lý Vai Trò Truy Cập

Tùy chỉnh các vai trò và gán chúng đến những người dùng mong muốn và ủy quyền cho họ thực hiện những yêu cầu chỉ định trong AD.

Tiêu Chuẩn Hóa Hoạt Động Của Các Yêu Cầu trên AD

Giám sát và tinh giảm hoạt động của AD được thực hiện thông qua quy trình làm việc dựa trên cơ sở phê duyệt.

Tạo và Tùy Chỉnh Quy Trình Làm Việc Theo Yêu Cầu

Cấu hình nhiều quy trình làm việc với các mức độ khác nhau như những người yêu cầu, người đánh giá, người chấp thuận và người thực hiện dựa trên yêu cầu tự nhiên.

Tự Động Chỉ Định Các Yêu Cầu Đến Các Kỹ Thuật Viên

Thiết lập các quy luật để tự động chỉ định các yêu cầu đến cho các kỹ thuật viên dựa trên hành động, domain và độ ưu tiên.

Sử Dụng Quy Trình Làm Việc AD Như Một Công Cụ Đáp Ứng Sự Tuân Thủ

Thu thập danh sách tất cả các yêu cầu nào đã được tạo, đã được chấp thuận, đã thực hiện hoặc đã từ chối vì vậy chúng ta có thể kiểm tra trong suốt quá trình tuân thủ sự kiểm toán.

Ngăn Chặn Các Thay Đổi Không Xác Thực Trên AD

Giám sát hoạt động của AD vì vậy chúng ta không cần cản trở các hoạt động bảo mật trong tổ chức.

Thu Thập Trạng Thái Theo Thời Gian Thực Của Các Yêu Cầu

Nhận thông báo qua email hoặc SMS sau mỗi bước của quá trình yêu cầu,..

Khi một yêu cầu được tạo, được xác nhận, được thực hiện hoặc từ chối.

Xây dựng thư viện báo cáo và tùy chỉnh các báo cáo Tạo tài khoản theo quy định và các mẫu chỉnh sửa Quy trình làm việc đa phê duyệt OU và ủy quyền theo nhóm Tự động dọn dẹp tài khoản không hoạt động Quản lý truy cập theo thời gian Giao diện có thể tùy chỉnh
Cài đặt ADManager Plus đầy đủ chức năng. Hãy thử các sản phẩm bây giờ. Online Demo