File Server Auditing

Kiểm toán, giám sát, nhận các cảnh báo và báo cáo tất cả các file có sự truy cập chỉnh sửa trong môi trường File Server theo thời gian thực

 

Tìm hiểu thêm

Ngăn Chặn Thất Thoát Dữ Liệu

Phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với việc thất thoát dữ liệu thông qua USB, Emails, máy in và nhiều loại thiết bị khác thông qua việc giám sát bảo mật theo thời gian thực tế.

Tìm hiểu thêm

Đánh Giá Mức Độ Rủi Ro Của Dữ Liệu

Thực hiện kiểm tra nội dung và phân tích ngữ cảnh để khám phá dữ liệu nhạy cảm trong file, và phân loại chúng dựa trên mức độ tổn hại dữ liệu.

Tìm hiểu thêm

Giám Sát Tính Toàn Vẹn File

Xác định và ứng phó với các mối đe dọa an ninh tiềm tàng, và bảo vệ dữ liệu quan trọng bằng cách giám sát truy cập và sửa đổi file theo thời gian thực

Phòng Ngừa Ransomware

Phát hiện và chống tấn công Ransomware từ lúc bắt đầu với cơ chế tự động ứng phó với mối đe dọa, nhận được thông báo ngay lập tức và cảnh báo cho người dùng đã được chỉ định.

Thông Báo Khi Có Sự Thay Đổi Trong File

Phát hiện và cảnh báo dựa trên các thay đổi không được xác thực và ngoài ý muốn bằng cách giám sát tất cả các hoạt động của file, bao gồm quá trình tạo, chỉnh sửa, xóa và thay đổi quyền.

Bảo Vệ USB

Giám sát, cảnh báo và chặn các thiết bị lưu trữ không được xác thực và ngăn chặn thất thoát dữ liệu qua các cổng ngoại vi.

Bảo Mật Email

Tạo các cảnh báo ngay lập tức và ngăn chặn các file mang dữ liệu nhạy cảm cao như PII hay ePHI từ lúc gửi chúng thông qua email (outlook).

Ứng Phó Sự Cố

Phát hiện và ứng phó với các sự cố bảo mật nghiêm trọng với các lựa chọn như chặn truyền file và xóa hoặc cô lập các file.

Kiểm Toán Truy Cập File

Chứa đựng các thông tin chi tiết ‘ai’ , ‘cái gì’, ‘khi nào’ và ‘từ đâu’ cho tất cả các file được truy cập và chỉnh sửa.

Khai Phá Dữ Liệu

Tìm, phân tích và theo dõi các dữ liệu nhạy cảm của cá nhân như PII/ePHI được lưu trong file server và OneDrive.

Phân Loại Dữ Liệu

Xác định hầu hết các dữ liệu dễ bị tổn hại bằng cách phân tích nội dung trong đó. Khả năng đánh dấu tự động hoặc thủ công để phân loại dữ liệu dựa trên điểm rủi ro.

Phân Tích ROT

Xác định và loại bỏ các phần dư, không dùng đến và không đáng kể (ROT) của các file để loại bỏ và tối ưu hóa lưu trữ trên File Server.

Phân Tích Các Quyền

Xác định sự can thiệp sâu đến các file và các file với các quyền không đồng nhất và tìm ra ai đã truy cập và sửa đổi dữ liệu.

Phân Tích Lưu Trữ

Phân tích lưu trữ các file và cung cấp chi tiết về tình trạng sử dụng disk lưu trữ. tạo các cảnh báo ngay lập tức khi dung lượng trống ở dưới mức được giới hạn.

  • Audit, monitor, and report on file accesses and modifications in real time.
  • Monitor file integrity.
Nhận Báo Giá
  • Audit, monitor, and track endpoint usage.
  • Prevent sensitive data leaks via endpoints such as USB devices and email.
Nhận Báo Giá
  • Discover and classify sensitive files as PII/ePHI based on their vulnerability.
  • Analyze permissions, identify ROT data, and more.
Nhận Báo Giá