Kiểm tra toàn bộ ứng dụng của bạn với Parasoft Virtualize

tích hợp với các công nghệ

Parasoft Virtualize tích hợp với Nền tảng thử nghiệm liên tục Parasoft (CTP) để cho phép cung cấp môi trường với các báo cáo chi tiết về tình trạng môi trường thử nghiệm, giám sát, báo cáo sự kiện, sử dụng ảo hóa, v.v.