Rà soát & tư vấn quy trình ISMS 27001

ISO/IEC 27001 là hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) duy nhất có thể đánh giá theo các tiêu chuẩn quốc tế. Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 27001 sẽ thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý hiệu quả giúp doanh nghiệp hay tổ chức của bạn kiểm soát tính an toàn và bảo mật tài sản thông tin của đơn vị mình.

Lợi ích của ISO/IEC 27001

  • Chứng minh sự bảo đảm độc lập của việc kiểm soát nội bộ và đáp ứng các yêu cầu về kinh doanh và quản trị doanh nghiệp
  • Tạo lợi thế cạnh tranh với việc đáp ứng các yêu cầu thông qua hợp đồng và chứng minh với khách hàng rằng việc bảo mật an toàn thông tin của họ là tối quan trọng.
  • Chứng minh cam kết của lãnh đạo cao nhất về việc bảo mật an toàn thông tin.
  • Độc lập xác minh rằng các rủi ro của tổ chức được nhận diện, đánh giá và đối phó một cách đúng đắn, trong khi chính thức hóa các quá trình, thủ tục và tài liệu bảo mật thông tin.
  • Quá trình đánh giá thường xuyên giúp bạn giám sát liên tục và cải tiến hiệu suất.

Quy trình Tư Vấn ISO/IEC 27001 (ISMS)

Bước 1: Khảo sát chi tiết & đề xuất phương án triển khai

Bước 2: Lập kế hoạch tư vấn – đào tạo và xây dụng hệ thống tài liệu cho tiêu chuẩn ISO/IEC 27001

Bước 3: Đào tạo nhận thức chung về ATTT& Yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 270001:2013

Bước 4: Hướng dẫn xây dựng tài liệu

Bước 5: Hướng dẫn áp dụng tài liệu hệ thống Quản lý an toàn thông tin

Bước 6: Đào tạo Chuyên gia đánh giá nội bộ

Bước 7: Đăng kí chứng nhận ISO/IEC 27001